ماده ۱- موضوع قرارداد

۱-۱ طراحی وبسایت و اپلیکیشن متصل به وبسایت (در صورت درخواست کارفرما مطابق تصویر ۱-۱) با توجه به سفارش ثبت شده در حساب کاربری کارفرما

تصویر ۱-۱

ماده ۲- طرفین قرارداد

این قرارداد فــی مابیـــن گروه فناوری اطلاعــــات پونیوی که از این پــــس در این قــرارداد پیمــــانکار نامیده می شود و کاربری که با کلیک کردن برروی گزینه “تایید قوانین و مقررات” قبل ثبت سفارش، سفارش جدیدی را ثبت میکند، که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود، به شرح ذیل منعقد و طرفین قرارداد متعهد به اجرای مفاد آن می باشند.

۲-۱ مشخصات طرفین

۲-۱-۱ مشخصات پیمانکار

گروه فناوری اطلاعات پونیوی به آدرس وبـسایت ponivi.com آدرس پست الکترونیک رسمی: info@ponivi.com      به نشانی: تهــران-جاده دمـــاوند-نرسیده به بومهن-پارک فناوری پردیس-نرسیده به بلوار دانش-شرکت کوآپ     شماره تلفن دفتر: ۲۸۴۲۲۷۶۰-۰۲۱       شماره تلفن همراه مدیر کل پروژه: ۰۹۳۵۱۲۸۴۴۶۷

۲-۱-۲ مشخصات کارفرما

مشخصات کارفرما، قانونا مطابق با کلیه مواردی است که در هنگام ثبت سفارش، در بخش فرم تکمیل اطلاعات کاربری (تصویر ۲-۱-۲)، تکمیل کرده است و الزامی است تمامی اطلاعات، به طور صحیح و دقیق ثبت شده و با اطلاعات واقعی کاربر، مطابقت کامل داشته باشد.

تصویر ۲-۱-۲

در صورت عدم وارد کردن اطلاعات صحیح (از جمله نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس و شماره تلفن مغایر با اطلاعات حقیقی کاربر)، پیمانکار میتواند، به طور یکطرفه و بدون عودت وجه، کلیه فعالیت های مربوط به پروژه را لغو کند و در صورت نیاز از کارفرما به مراجع ذی صلاح، شکایت کند.

۲-۲ کلیه اعلانات صورت گرفته از طرف مشخصات مندرج در ماده ۱-۲ برای طرفین به منزله درخواست رسمی و قطعی طرفین قرارداد می باشد.

ماده ۳- مبلغ قرارداد

۳-۱ مبــلغ انـجام موضوع قرارداد با توجه به مشــخصات آمده در ماده ۱-۱ این قرارداد و مبلغ ثبت شده نهایی در زمان تایید قرارداد و ثبت سفارش از سوی کارفرما

ماده ۴- شرایط پرداخت

۴-۱ مرحله ۱ پرداخت

لازم است پرداخت ۵۰ درصد مبلغ کل قرارداد به عنوان پیش پرداخت از طرف کارفرمای پروژه در زمان ثبت سفارش به حساب پیمانکار واریز گردد.

۴-۱-۱ نحوه پرداخت

روش اول: به صورت اینترنتی و از طریق درگاه پرداخت متصل به وبسایت

روش دوم: واریـــز ۵۰ درصد وجه به شمــــاره کارت ۱۰۹۰-۳۲۸۴-۳۳۷۸-۶۱۰۴ و یا به شماره شبا ۰۱۲۰۰۲۰۰۰۰۰۰۵۶۷۲۹۱۳۱۴۹ IR97 به نام ســرکار خانم هنـــــگامه ولـــی زاده نزد بانک ملت

۴-۲ مرحله ۲ پرداخت

پرداخت ۳۰ درصد مــبلغ کل قرارداد به روش های اشاره شده در ماده ۱-۱-۴ پس از ارائه طرح رابط گرافیکی، طـــراحی و اجــــرای سایت برروی هاســـت و توســــعه امکانات مورد تأیید کلی کارفرما از طراحی و عملکرد وبسایت

۴-۳ مرحله ۳ پرداخت

پرداخت ۲۰ درصد مابقی مبلغ کل قرارداد به روش های اشاره شده در ماده ۱-۱-۴ پس از تکمیل پروژه و تایید نهایی طراحی و اجرا توسط کارفرما

۴-۴ مدت زمان تأیید طرح و پرداخت وجه

زمان تایید طرح و پرداخت وجه از ســـــوی کارفرما از زمان ارائه به پیمانکار در هریک از مراحل ۱ و ۲ و ۳ مندرج در بند ۱-۴ و ۲-۴ و ۳-۴، حداکثر ۳۰ روز کاری از زمان شروع قرارداد (تاریخ ثبت شده در هنگام ثبت سفارش تصویر ۴-۴) می باشد، در صورت گذشت بیش از ۷ روز کاری از زمان ارائه طرح نهایی و عدم پاسخگویی کارفرما مبنی بر تأیید و یا عدم تأیید طرح، روزانه مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان به عنوان خسارت تأخیر می بایست به پیمانکار پرداخت گردد.

تصویر ۴-۴

۴-۵ در صـورت گذشت بیش از ۲ روز کاری و عدم دریافت پاسخ کارفرما در صورتیکه پیمانکار اطلاع‌رسانی لازم را انجام داده باشد، بدیـهی اسـت زمان تحویل نهایی موضوع قرارداد از زمان مشخص شده فراتر خواهد رفت و پیمانکار زمان تحویل نهایی را طبق تاخیر ایجاد شده در پروژه از سوی کارفرما، تغییر و مشخص می نماید.

۴-۶ در پایان مرحله ۲ پیمانکار موظف است وبسایت را کامل شده و با عملکرد صحیح به کارفرما تقدیم کند.

۴-۷ کارفرما پس از تایید نهایی طرح و عملکرد وبسایت، تا حداکثر ۷ روز مجاز به تسویه حساب نهایی (مبلغ ۱۰۰% کل قرارداد) میباشد، بعد از گذشت ۷ روز، در صـــورت عدم پرداخـــت مبلغ پروژه، پیـــمانکار میتواند سایت را موقتا از حالت نمایش خارج کند و تا زمان تسویه حســاب کامل، سایت را در حالت قفل نمایش قرار دهد.

۴-۸ درصورتی که کارفـــرما هر یک از طـــرح های مرحله ۲ را تأیید نـکند، می تواند تسویه این مراحل را تا انجام تغییرات مورد انتظار به تعویق بیاندازد. بدیهی است مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می گردد، به مدت زمان تحویل موضوع قرارداد اضافه میگردد.

ماده ۵ – شروع قرارداد

قرارداد از تاریخ ثبت سفارش که مصادف است با پرداخت مبلغ پیش پرداخت، نافذ، معتبر و لازم الاجرا است.

۵-۱ در صــــورت تایید قرارداد از طرف کارفرما و عدم پرداخت وجـــه پیش پرداخت در تاریخ عقد قرارداد، مدت زمان لازم جهـــت انجام موضوع قرارداد که درماده ۶ همین قرارداد درج شده است، متناسب با اختلاف تاریخ شروع قرارداد و تاریخ پرداخت وجه پیش پرداخت، افزایش خـــواهد یافت.

ماده ۶ – مدت زمان لازم جهت انجام موضوع قرارداد 

مــدت زمان لازم جـــهت انجام موضـــوع قرارداد و تحویل طرح نهایی طبق مذاکرات انجام شده و توافق طرفین برای طراحی و توسعه فروشگاه، حـداکثر ۳۰ روز کاری و برای انجام سئو و بهینه سازی سایت حداکثر ۹۰ روز کاری می باشد.

۶-۱ مبنای تعیین مدت زمان لازم برای انجام موضوع قرارداد، ارائه اطلاعـــات و توضیحات اولیه به پیــــمانکار همزمان با پرداخت وجه پیـــش پرداخـــت و تایـــید قرارداد و همچنین تأیید اولین طرح های ارائـــه شده به کارفرمـــا در هر یک از مراحل ۲ و۳ مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴ می باشد. بدیــــهی است در صـــورت عـــدم ارائه اطلاعات در زمان پرداخـــت پیــش پرداخت (که مصادف است با تاریخ شروع پروژه و قبول کلیه مفاد ذکر شده در قرارداد) و همچنین عدم تأیید طرح های اولیه و درخواست تغییرات و یا طراحی و پیاده سازی مجدد طرح ها، زمان سپری شده از تاریخ شروع قرارداد تا زمان ارائه اطلاعات اولیه از سوی کارفرما و همچنین مدت زمان لازم برای انجام تغییرات که از سوی پیمانکار تعیین می شود، به مدت زمان لازم برای تحویل موضوع قرارداد اضافه می شود.

ماده ۷:خدمات پشتیبانی

خدمات پشتیبانی فنی سایت به شکل مادام العمر و رایگان از طرف پیمانکار با توجه به شرایط آورده شده در صفحه “شرایط پشتیبانی رایگان طراحی سایت” ارائه خواهد شد.

۷-۱ آمــوزش اولیه نحوه کار با پنل مدیـــریت سایت طی یک دوره فیلم آموزشی برای کارفرما و یا نماینده کارفرما به صورت رایگان و بعد از تسویه حساب کامل کارفرما تهیه و ارسال می گردد. بدیهی است در صورت درخواست کارفرما و یا نماینده وی برای برگزاری جلسه آموزشی حضوری نحوه مدیریت سایت، کارفرما می بایست هزینه مشـخص شده ازطرف پیمانکار را بعلاوه هزینه ایاب و ذهاب به محل کارفرما و یا نماینده وی، بپردازد.

۷-۲ در صــورت درخواست افزودن امکانات خاص که در پیش فرض امکانات وبسایت موجود نیست، از سوی کارفرما پس از تأیید طرح ها در هر یک از مراحل مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴ ، کارفرما می بایــست هزینه انجام توسعه و افزودن امکانات اضافی که توسط پیمانکار تعیین می گردد را از قبل بپردازد.

ماده ۸: تعهدات طرفین

۸-۱ تعهدات پیمانکار

۸-۱-۱ کلیه اطلاعاتى که توســط کارفرما در اختیار پیمانکار قرار میگیرد از سوی پیـــمانکار محرمانه تلقی میگردد و پیـــمانکار موظـــف به حفظ و نگهدارى اطلاعات دریافت شده از سوی کارفرما بوده و حق در اختیار دادن این اطلاعات را به سایرین ندارد.

۸-۱-۲ پیمانکار متعهد می شود کلیه خدمات ذکر شده در موضوع قرارداد را پس از تسویه کامل قرارداد، به کارفرما ارائه دهد.

۸-۱-۳ پیمانکار موظف به تأمین امنیت وبسایت در برابر انواع بدافزارها و حملات سایبری مطابق با استانداردهای موجود می باشد.

۸-۱-۴ پیمانکار متعهد می شود، در طول قرارداد کلیه مشکلات فنی مربوط به وب سایت را برطرف نماید.

۸-۱-۵ پیمانکار متعهد می شود در صورت عدم تحویل طرح نهایی در زمان محاسبه شده، روزانه مبلغ ۱۰,۰۰۰ تومان به عنوان خسارت تأخیر به کارفرما پرداخت نماید.

۸-۱-۶ در صورت تـــسویه مرحله ۳ مندرج در بند ۳-۴، پیمـــانکار می بایست طبق هماهنگی با کارفرما، نحوه مدیــــــریت پنل وبســـایت را آموزش داده و اطلاعات لازم را در اختیار کارفرما قرار دهد.

۸-۱-۶-۱ در صورت درخـــواست جلسات آموزشی اضافی از طرف کارفــرما، کارفرما می بایســـت هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار را و ایاب و ذهاب به محل کارفرما را به وی بپردازد.

۸-۲ تعهدات کارفرما

۸-۲-۱ چنانچه چند نمونه طرح اولیه توسط پیمانکار جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب طرح اولیه مناسب، ملزم به بازگرداندن تمام طرح های دیگر به پیمانکار بوده و هیچگونه حق مالکیتى نسبت به سایر طرح ها نخواهد داشت.

۸-۲-۲ پرداخت کلیه کسورات قانونی مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما میباشد و مبلغ قرارداد به صورت خالص به پیمانکار پرداخت گردد.

۸-۲-۳ پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات امنیتی وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.

۸-۲-۴ پیمانکار هیچ گونه مسولیتی در قبال دامنه ها و هاستی که توسط کارفرما در جایی غیر از وب سایت رسمی پیمانکار ثبت شده اند را نخواهد داشت و پرداخت هزینه هاست پیشنهادی کارفرما تماما به عهده خود کارفرما خواهد بود و از مبلغ کل قرارداد کسر نخواهد شد. بدیهی است که مشکلات فنی مرتبط با هاست پیشنهادی کارفرما، ارتباطی به پیمانکار ندارد و رفع مشکلات فنی بر روی هاست پیشنهادی کارفرما، شامل پشتیبانی فنی رایگان پیمانکار نخواهد شد و کارفرما موظف است مبلغ موردنظر پیمانکار را برای رفع مشکل فنی، به پیمانکار بپردازد.

۸-۲-۵ در صورت ثبت هاست و دامنه وب سایت از طریق پیمانکار، کارفــــرما متعهد می شود که هزیــــنه سالانه مربوط به تمدید هاســـت و دامنه را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار به وی پرداخت نماید و پیمانکار هیچگونه مسئولیتی در قبال تعلیق هاست و دامنه به دلیل عدم پرداخت تمدید سرویس از سوی کارفرما را ندارد. در ابتدای پروژه، پیمانکار موظف است برروی هاست موردنظر خود، و با اکانت اختصاصی خود، هاست کارفرما را تهیه و اطلاعات را برروی آن بارگزاری کند. سپس بعد از تسویه حساب کامل مبلغ قرارداد، با ساخت اکانت اختصاصی برای کارفرما در هاست پیشنهادی پیمانکار و یا بارگزاری کلیه اطلاعات هاست برروی هاست پیشنهادی کارفرما، وبسایت را تمام و کمال تحویل کارفرما نماید.

۸-۲-۶ کارفرما متعهد می شود که پس از عقد قرارداد، در قـــبال درخواست اضافه کردن ویژگی های جدید به وب سایت، هزینه روز اعلام شده توسط پیمانکار را به وی پرداخت نماید.

۸-۲-۷ کارفـــرما متعــــهد می شود در صـــورت نیاز به ارائـــه اطلاعات اولیه مانند دامنه ، تصاویر، کاتالوگ و … آن ها را قبل از ارائه طرح اولیه در اختیار پیـمانکار قراردهد. بدیـــهی است در صورت عدم همکاری کارفرما، پیمانکار می تواند طـــرح اولیه مندرج در بند ۲-۴ را ارائه ندهد و هـــزینه این مرحله را همراه با هزینه مرحله ۳ مندرج در بند ۳-۴ را دریافت نماید.

۸-۲-۸ کارفــــرما متــــعهد می شود پـــس از تأییــد طــرح، هر یک از مراحــل ۲ و ۳ مندرج در بند ۲-۴ و ۳-۴، هرگونه درخواست تغییر که منجر به طراحی مجدد و یا تغییرات در بخشی از طرح شود، هزینه آن را طبق تعرفه روز مندرج در وب سایت رسمی پیمانکار و یا برآورد پیمانکار پرداخت نماید.

۸-۲-۹ در صـــورتی که کارفــرما یا نماینده ایشان تغییــر یابد، کارفـــرمـا می بایســت به صورت کتبی و با ارسال متن مربوطه به ایمیل رسمی info@ponivi.com با موضوع “درخواست تغییر کارفرما” این مورد را اعلام نماید. همچنین در صــورت متفاوت بودن درخواست کارفرما یا نماینـــده جدید با کارفرما یا نماینده قبلی، کارفرمای جدید می بایست هزینه تعیین شده از سوی پیمانکار جهت انجام تغییرات درخواستی کارفرما یا نماینده جدید را بپردازد.

ماده ۹: حل اختلاف

در صـــورت بروز اختلاف فـــی ما بین طرفین قرارداد، در صـــورتی که توافقی در مذاکرات حاصل نشد، اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح مورد بررسی قرار می گیرد.

ماده ۱۰: فسخ قرارداد

قرارداد از نوع لازم الاجرا تلقی شده و تنها در صورت وقوع شرایط فسخ اشاره شده در متن قراداد و یا توافق طرفین قابل فسخ می باشد. در صورتیکه فسخ از طرف پیمانکار انجام پذیرد، موظف به پرداخت ۱۰۰% مبلغ دریافتی تا زمان فسخ قرارداد منهای هزینه هاست و دامنه و گواهی ssl تهیه شده، به کارفرما میباشد. در صورتیکه فسخ از طرف کارفرما صورت پذیرد، اگر از شروع پروژه تنها ۳ روز کاری گذشته باشد، با کسر مبلغ هزینه هاست و دامنه و گواهی ssl تهیه شده از سوی پیمانکار، مابقی مبلغ پیش پرداخت تمام و کمال به کارفرما عودت داده خواهد شد. در صورتیکه فسخ قرارداد از سوی کارفرما با گذشت بیش از ۳ روز از شروع پروژه انجام پذیرد، ۵۰% مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه و خسارت نزد پیمانکار خواهد ماند و ۵۰% مابقی پیش پرداخت به کارفرما عودت داده خواهد شد. بدیهی است که در صورت فسخ قرارداد، هیچگونه اطلاعاتی از سایت و محتوای آماده شده تا زمان فسخ، تحویل کارفرما نخواهد شد، مگر آنکه پرداخت کامل مبلغ پروژه از سوی کارفرما صورت بگیرد.

ماده ۱۱: اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانـــونی طــــرفین، همـــان نشانی مندرج در قــــرارداد بوده و در موارد لزوم و به منظور ابلاغ مکاتبات، مورد استناد خواهد بود و در صـــورتیکه در طـــول مدت قـــرارداد نشانی متعاقدین تغییر یابد، طرفین باید رسماً و کتباً از طریق ایمیل رسمی وبسایت به آدرس info@ponivi.com مراتب را به یکدیگر ابلاغ نمایند و تا قبل از ابلاغ رسـمی، نــشانی قبــــلی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲: فورس ماژور

در صـــورت بروز هــرگونه اشــــکال به علـــت وجــــود فــورس ماژور طبق تعاریف سازمان برنامه و بودجه (از قبیل سیل، زلزله، جنگ، اعتصاب، قطعی اینترنت و غیره) طبق قوانین حاکم بر جامعه عمل خواهد شد. بدیهی است تا رفع کامل فورس ماژورها، تکمیل و تحویل پروژه به تعویق خواهد افتاد.

ماده ۱۳: نسخ قرارداد

این قرارداد در تاریخ ثبت سفارش کارفرما که مصادف است با پرداخت پیش پرداخت اولیه پروژه، در ۱۳ ماده تنـــظیم و به تـــوافق طرفین قرارداد رسیده است و از نظر قانونی کاملا معتبر و لازم الاجرا میباشد. توافق قطعی قرارداد از طرف کارفرما، با واریز وجه پیش پرداخت به حساب معرفی شده پیمانکار در ماده ۱-۱-۴ صورت خواهد گرفت.